Ochrana osobných údajov

 

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

ALPHASET spol. s r.o., Kopčianska 19, 851 01 Bratislava – Mestská časť Petržalka, IČO: 31 325 611, registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 2909/B

2. Aké osobné údaje spracúvame?

 1. Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o osobách, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.
 2. Vo všeobecnosti môžete stránky spoločnosti ALPHASET spol. s r.o. navštíviť bez toho, aby sme vás identifikovali alebo ste o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše servery zhromažďujú IP adresy z technických dôvodov, ktoré vám umožňujú pripojiť sa na naše webové stránky a ich optimálne zobrazenie.
 3. Ak od vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom. napr. aby sme vám mohli poskytnúť určité informácie, o ktoré ste požiadali alebo ak máte záujem o zasielanie informačných emailov o našej spoločnosti, vždy vás o tom vopred informujeme. To robíme formou kontaktných formulárov na našich webových stránkach, ktoré môžete vyplniť. Nie je povinnosťou poskytnúť nám žiadne doplňujúce informácie, o ktoré vás požiadame, ktoré by neboli potrebné alebo primerané, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby.

3. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

 

Dotknutá osoba Zhromažďované údaje Účel zhromažďovania Dôvody zhromažďovania
Návštevník našej webovej stránky meno, e-mailová adresa, telefón poskytovanie informácií o našich propagačných ponukách, novinkách, udalostiach, (newsletter-e a iné publikácie) Váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných údajov
Návštevník našej webovej stránky meno, e-mailová adresa, telefón odpovedanie na vaše otázky a spracovanie vašich žiadostí vo vzťahu k vašim údajom dohodnutie zmluvných podmienok na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy
Návštevník našej webovej stránky meno, názov spoločnosti, krajina, e-mailová adresa poskytnutie demo verzií našich produktov dohodnutie zmluvných podmienok na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy
Obchodný partner/ Dodávateľ meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu pre zmluvu, objednávky, doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb za účelom poskytnutia požadovaných služieb výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami
Kontaktná osoba Obchodného partnera/Dodávateľa meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, pracovné zaradenie kontaktovanie Obchodného partnera/Dodávateľa na obchodné účely (prijatie objednávky, požiadavka služby), udržiavanie vzťahu so zákazníkmi, poskytovanie aktualizácií zákazníkom poskytovanie našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vašou spoločnosťou a nami, váš predchádzajúci súhlas s poskytovaním aktualizácií
Kontaktná osoba potencionálneho zákazníka (podnikateľského subjektu alebo organizácie) meno, priezvisko, adresa, názov spoločnosti, adresa spoločnosti, telefón, e-mailová adresa poskytovanie informácií o našich produktoch, ponukách a novinkách obchodným spoločnostiam oprávnený záujem napĺňať poslanie, vízie a ciele našej spoločnosti
Uchádzač o zamestnanie meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, odborná kvalifikácia, skúsenosti a vzdelanie výber uchádzačov, posúdenie vašej žiadosti a kontaktovanie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu oprávnený záujem ohodnotiť vašu žiadosť pred uzatvorením pracovnej zmluvy s vami

 

Nemáte povinnosť nám poskytnúť akékoľvek osobné údaje, ale vaše osobné údaje sú potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami alebo vašou spoločnosťou. Ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní dodať požadovanú službu tak, ako je vyššie uvedené. Pre všetky účely spracúvania na ktoré ste udelili svoj súhlas,máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na akýkoľvek obchodný alebo pracovný vzťah a kontakt, ktorý s nami môžete mať.

4. Zabezpečenie údajov a uchovávanie údajov

Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracúvaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame prísne fyzické, elektronické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Vaše údaje uchováme tak dlho ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

5. Ako môžem odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy.

6. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ste oprávnení zistiť aké osobné údaje o vás uchovávame, môžete požiadať o vykonanie potrebných zmien, tak aby boli osobné údaje správne a aktuálne alebo o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Môžete nás tiež informovať, ak chcete obmedziť spracúvanie údajov alebo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy. Máte tiež právo poskytnúť údaje, ktoré o vás uchovávame inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu. Je potrebné upozorniť vás, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov na lokálnej úrovni zaslaním svojej žiadosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

7. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

 1. Jednotlivé práva si môžete uplatniť zaslaním e-mailu.
 2. Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb, kuriérske a prepravné spoločnosti. Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

9. Aké sú hlavné právne predpisy upravujúce problematiku osobných údajov?

 1. Európsky rámec:
  • Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
 2. Národná legislatíva:
  • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
  • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10. Profilovanie a prenos údajov mimo EÚ

Nepoužívame profilovanie a osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín o ktorých nie je rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie.

11. Kde nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás prosím zaslaním emailu.

Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.